← SPÄŤ NA DATABÁZU MÝTOV

Foto: Juraj Bartoš

Zo spolupráce s „bratskými“ socialistickými krajinami sme výrazne profitovali. Československo bolo s ostatnými socialistickými krajinami ekonomicky sebestačné

Fakty a vyvrátenie mýtu ↓

Komunisti počas vyše štyridsiatich rokov vládnutia opakovali, že ekonomická „spolupráca“ socialistických krajín je efektívnejšia a úspešnejšia ako kapitalistický medzinárodný obchod a pre ich občanov je prospešnejšia. V rozpore ekonomickými zákonitosti a podstatou zdrojov bohatstva a fungovania obojstranne prospešného obchodu režim deklaroval ekonomicky nezmyselnú tézu o tom, že socialistický tábor bude vďaka tomu ekonomicky sebestačný, teda že si vystačí bez obchodu so západnými kapitalistickými krajinami. V praxi sa tak krajiny východného bloku aj usilovali dosiahnuť maximálnu hospodársku a finančnú sebestačnosť.    

Predstava o ekonomickej sebestačnosti socialistického bloku v zahraničnom obchode sa v realite ukázala ako ilúzia. Bez dovozov z vyspelých kapitalistických štátov sa socialistické krajiny nezaobišli. Napríklad v roku 1983 predstavoval zahraničný obchod socialistického Československa s vyspelými kapitalistickými štátmi 17 percentný podiel z celkového objemu československého zahraničného obchodu.  

Na druhej strane  bola pre Československo ekonomická spolupráca s ostatnými socialistickými krajinami nevýhodná. Československo bolo pod vplyvom ZSSR nútené uzatvárať obchodné partnerstvá a kontrakty nevýhodné pre neho a budovať hospodárstvo, ktoré bolo energeticky a zdrojovo závislé na ZSSR. Príkladmi nevýhodnosti zahraničného obchodu boli vývozy československých zbraní do tzv. spriatelených režimov a výmeny výrobkov za suroviny a energie, predovšetkým ropy a zemného plynu zo Sovietskeho zväzu.  Obchod v rámci RVHP zároveň sťažoval aj iracionálny systém vzájomných platieb v transferových rubľoch, ktoré neboli konvertibilné, v dôsledku čoho štáty s aktívnou obchodnou bilanciou neboli schopné využiť tento prebytok na nákupy mimo RVHP (viac v kapitole 2.3 Ekonomické vzťahy so zahraničím). Počas 41 rokov socializmu si Československo vybudovalo silnú zdrojovú a energetickú závislosť na vtedajšom Sovietskom zväze, ktorá dodnes pretrváva a do budúcnosti je rizikom v podobe závislosti Slovenska na dodávkach ropy, zemného plynu a jadrového paliva z Ruska.  

ČÍTAŤ ĎALEJ →