Ďakujeme, že ste sa zúčastnili súťaže o najväčší mýtus o socializme s uzávierkou 17. novembra 2018. Aktuálne prebieha vyhodnocovanie súťaže, výsledky budú oznámené v decembri.


Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika vyhlasuje súťaž o najväčší pretrvávajúci mýtus o socializme v Československu v rokoch 1948 až 1989.

Napíš najväčší mýtus o socializme, použi argumenty na jeho vyvrátenie a vyhraj 150 eur a knihu.


Podmienky súťaže

1. Súťaže sa môže zúčastniť ktokoľvek, bez ohľadu na vek

2. Uzávierka súťaže je 17. novembra 2018

3. Text musí byť napísaný v slovenskom alebo českom jazyku, musí sa týkať vyhlásenej témy a jeho rozsah nesmie presiahnuť 800 slov. Zároveň musí ísť o pôvodný autorský text, teda nie text, ktorý už publikovaný bol.

4. Súťažiaci, ktorí odošlú prostredníctvom formulára text na inú ako vyhlásenú tému, nedodržia jeho stanovený rozsah, odošlú nekompletné údaje alebo doručia text tak, že ho porota nebude mať k dispozícii v stanovenom termíne v elektronickej podobe, nebudú zaradení do hodnotenia.

5. Texty bude porota hodnotiť bez znalosti informácií o identite autora. Zástupca Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, ktorý nie je členom poroty, bude prijímať texty a následne každému priradí identifikačné číslo.

6. Zloženie poroty, ktorá bude hodnotiť texty, je nasledovné:

  • Peter GONDA, vedúci projektu
  • Peter ZAJAC, zástupca vedúceho projektu
  • Tomáš KRIŠTOFÓRY, člen projektového tímu
  • René BÍLIK, člen projektového tímu
  • Radovan POTOČÁR, člen projektového tímu

7. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo neobsadiť ocenené miesto v prípade, že texty nebudú dosahovať požadovanú úroveň a zhodne sa na tom porota. Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie ceny sa uskutoční v rámci niektorého z podujatí Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika v decembri (bude upresnené).


Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.