Napriek nostalgii by ľudia návrat k socialistickej ekonomike nechceli

Bratislava, 16. mája 2018 – Hoci je na Slovensku ešte stále viac ľudí, ktorí si myslia, že za socializmu sa žilo lepšie ako dnes, nostalgia za životom v socializme sa nepremieta do túžby vrátiť sa k socialistickej ekonomike spred roku 1989. 

Sedem z desiatich ľudí preferuje niektorú z foriem trhovej ekonomiky, zástancov socialistickej ekonomiky, aká tu bola do roku 1989, je štyrikrát menej. Aj medzi ľuďmi, ktorí preferujú niektorú z foriem trhovej ekonomiky, však prevažuje názor, že štát by mal do ekonomiky zasahovať a výrazne ju ovplyvňovať.

Vyplýva to z výsledkov reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika v apríli 2018 realizovala agentúra FOCUS na vzorke 1 046 respondentov starších ako 15 rokov. 

V rámci prieskumu odpovedali respondenti na otázku, akej ekonomike by dali prednosť, keby si mohli vybrať. Sociálno-trhovú ekonomiku, kde štát do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku, si vybralo najviac – až 38,6 % respondentov a ekonomiku voľného trhu s minimálnymi zásahmi štátu 31,4 %. Zástancovia socialistickej ekonomiky, aká u nás bola do roku 1989, predstavujú najmenšiu skupinu – túto možnosť uviedlo len 17,3 % respondentov.

Život v socializme áno, socialistická ekonomika nie

Až 42,6 % respondentov sa pritom domnieva, že sa ľuďom lepšie žilo pred rokom 1989, opačný názor zastáva 32,1 % respondentov a 16,2 % si myslí, že sa rovnako žilo vtedy aj teraz (tlačová správa Viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou). Nostalgia za životom v socializme sa však nepremieta do túžby vrátiť sa k prednovembrovej socialistickej ekonomike. 

Zväčšiť kliknutím

Aj v rámci skupiny respondentov, ktorí preferujú život v socializme, by si socialistickú ekonomiku zvolila iba menšina (37,7 %), kým sociálno-trhovú ekonomiku by uprednostnilo až 42,4 % a nájdu sa medzi nimi aj zástancovia voľného trhu (11,4 %). Medzi ľuďmi, ktorí preferujú život v súčasnosti pred prednovembrovým socializmom, jednoznačne dominujú priaznivci voľného trhu (59,5 %). Menšia časť priaznivcov súčasného života preferuje sociálno-trhovú ekonomiku (32,1 %) a úplne zanedbateľný počet z nich (0,9 %) by si vybral socialistickú ekonomiku. Respondenti, ktorí sa domnievajú, že za socializmu sa žilo rovnako ako dnes, najvýraznejšie preferujú sociálno-trhovú ekonomiku (52,7 %), aj medzi nimi však priaznivci voľného trhu (29,0 %) výrazne dominujú nad zástancami socialistickej ekonomiky (4,1 %).

Posun od socialistickej ekonomiky k voľnému trhu

Podobne ako pri hodnotení života v socializme aj pri názoroch na ekonomický model nastal od roku 2001 odklon od preferovania socialistickej ekonomiky k voľnému trhu. Kým v roku 2001 bol podiel respondentov preferujúcich socialistickú ekonomiku a voľný trh približne rovnaký (22,8 % a 23,1 %), do roku 2018 sa podiel zástancov socialistickej ekonomiky znížil o viac ako 5 percentuálnych bodov, kým podiel zástancov voľného trhu o viac ako 8 percentuálnych bodov vzrástol. Pokles v porovnaní s rokom 2001 nastal aj v počte zástancov sociálno-trhovej ekonomiky, ktorí však napriek tomu ostávajú najväčšou skupinou. 

Zväčšiť kliknutím

Čísla z roku 2001 pochádzajú z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky, ktorý agentúra FOCUS v septembri 2001 realizovala pre Inštitút pre verejné otázky na vzorke 1818 respondentov starších ako 17 rokov. 

Posuny v prospech preferovania voľného trhu pred socialistickou ekonomikou sú však nižšie ako pri hodnotení života v socializme (rozdiel medzi skupinou respondentov preferujúcou život v socializme a skupinou preferujúcou súčasnosť bol v roku 2001 49,1 %, do roku 2018 klesol na 10,5 %). 

Voliči KDH a SMER-SD vs. voliči SaS

Z hľadiska straníckych preferencií prejavujú zvýšený príklon k ekonomike voľného trhu najmä voliči SaS (52,6 %), ale aj voliči MOST-HÍD (41,3 %), OĽaNO (39,0 %) a SME RODINA (38,2 %). Medzi voličmi OĽaNO je však ako u jedinej z doteraz spomínaných strán ešte viac zástancov sociálno-trhovej ekonomiky (44,2 %). 

Medzi voličmi ostatných strán sú najsilnejšou skupinou zástancovia sociálno-trhovej ekonomiky, pričom najvýraznejšie dominujú medzi voličmi SNS (51,8 %) a ĽSNS (46,6 %). Najviac zástancov socialistickej ekonomiky je medzi voličmi KDH (29,1 %) a SMER-SD (27,0 %), no kým medzi voličmi KDH je aj početná skupina zástancov voľného trhu (25,4 %), medzi voličmi SMER-SD je ich len 13,0 %, čo je najmenej spomedzi všetkých voličských skupín.

Zväčšiť kliknutím

S rastúcim vekom podpora pre socialistickú ekonomiku stúpa

Socialistická ekonomika má nadštandardnú podporu medzi staršími ľuďmi (35,3 % medzi staršími ako 65 rokov, 25,9 % medzi respondentmi vo veku 55 – 64 rokov), ľuďmi so základným vzdelaním (27,0 %), nekvalifikovanými manuálnymi pracovníkmi (34,4 %) a dôchodcami (33,8 %). 

Ekonomiku voľného trhu vo zvýšenej miere preferujú mladí (45,1 % medzi 15-24-ročnými, 42,4 % medzi 25-34-ročnými), vysokoškolsky vzdelaní (37,4 %), podnikatelia (54,2 %), študenti (48,9 %) a tvoriví odborní pracovníci (46,0 %). 

Zväčšiť kliknutím
Zväčšiť kliknutím

Podobné rozloženie výsledkov bolo zistené aj pri zisťovaní názorov na život v socializme – viac ľudí preferuje život v socializme pred súčasnosťou (viď tlačová správa z 11. mája 2018).


O prieskume

Agentúra FOCUS uskutočnila v dňoch 24.4. –30.4.2018 prieskum verejnej mienky formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1046 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 15 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.

Zväčšiť kliknutím

dáta vo formáte .xls sú k dispozícii na stiahnutie tu
tlačová správa vo formáte .pdf je k dispozícii na stiahnutie tu

O projekte

Reprezentatívny prieskum agentúry FOCUS sa uskutočnil v rámci projektu Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte

Cieľom projektu je konfrontovať mýty o socializme a sociálnom štáte prežívajúce vo vedomí ľudí na Slovensku s realitou. V rámci projektu bol zrealizovaný prvý kvalitatívny prieskum a následne bude zrealizovaný druhý kvalitatívny prieskum, bude vypracovaná štúdia zameraná na hĺbkovú analýzu socialistickej spoločnosti na Slovensku, resp. v Československu, v rokoch 1948 až 1989 a uskutočnia sa aj ďalšie výskumné analytické, diskusné a vzdelávacie aktivity. 

Projekt Búranie mýtov o socializme a sociálnom štáte realizuje Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika s podporou John Templeton Foundation.

Túto informáciu na základe výsledkov prieskumu agentúry FOCUS spracovali:

Ondrej DostálRadovan Potočár, analytici Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, členovia projektového tímu
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika, koordinátor projektu

V Bratislave dňa 16. mája 2018.